VEDTEKTER

for Det Norske Folkeparti (DNF)


§ 1: Navn

Partiets navn er Det Norske Folkeparti heretter forkortet til DNF


§ 2: Formål

Målet er å få flest mulig av partiets tillitsvalgte inn på Stortinget ved valget 2021.

DNF skal ved klar tale og en språkbruk fri for politisk korrekthet være det Norske Folks talerør der det å arbeide til det beste for landets innbyggere aldri skal glemmes og således alltid ha førsteprioritet. Den Norske Grunnloven og kristne grunnverdier danner basisgrunnlaget for DNF sitt arbeid.


§ 3: Organisering

DNF skal fra 2020 og frem til Landsmøtet våren 2022 være organisert som følger:

I perioden 2020 – 2022 vil Hovedstyret være partiets øverste organ.

Det skal være et Hovedstyre med 3 – 9 medlemmer der leder av ungdomspartiet i tillegg er inkludert med fast plass. Styret er beslutningsdyktig ved oppmøte av leder; eventuelt nestleder, og minimum 2 styremedlemmer. Det kan hvis hovedstyret finner det nødvendig utvides med flere medlemmer. Det vil i perioden 2020 – 2022 ikke være valg av nye styremedlemmer. Hovedstyret velger i perioden 2020 – 2022 selv inn nye samt erstatning for representanter som eventuelt fratrer uansett årsak.

Det skal arbeides for å opprette Fylkeslag med egne styrer, disse skal igjen opprette lokallag i sine respektive Fylker. Nye lag forholder seg til vedtekter i dette dokument frem til evt endringer i Landsmøtet 2022.

Hovedstyret har ansvar for at det kan nedsettes arbeidsutvalg med oppgave å utforme politikk på enkeltområder som trenger å utredes nærmere. Forslag til slike enkeltområder kan komme fra enkeltmedlemmer, partilag, fylkeslag eller hovedstyret. Arbeidsutvalgene skal levere utredninger til hovedstyret for vedtak.

Hovedstyrets arbeid skal gjennomsyres av at alle partimedlemmer er likeverdige og betraktes som ressurspersoner.

Det vil i perioden 2020 – 2022 være et landsstyre der det foruten hovedstyret vil være representanter fra Fylkeslagene der leder evt. vararepresentant fra hvert fylkeslag vil være medlem, landsstyrets forslag til Hovedstyret vil i perioden 2020 – 2022 være rådgivende. Kun sittende Hovedstyremedlemmer har stemmerett i perioden 2020 – 2022. (Dette for å unngå splid og uro samt kontinuitet frem til landsmøtet 2022.)

Det skal arbeides med oppstart av et ungdomsparti der leder i dette har fast plass i Hovedstyret.

Godkjenning fra Hovedstyret er påkrevd ved oppstart av alle nye fylkes og lokallag.


§ 4: Medlemmer

DNF er et parti det er fritt for alle å melde seg inn i. Medlemskontingent skal være kr. 200 pr. år, hvorav fordelingen pr innbetalt medlemskontingent mellom hvert oppstartet fylkes og lokallag er som følger: 100 kr til lokallag, 50 kr til fylkeslaget og 50 kr til hovedstyret. Lokallagene sørger selv for å verve medlemmer samt innkreve årskontingent, til dette arbeidet skal hovedstyret være behjelpelig i kraft av å være med på stands, folkemøter etc. Oppdaterte medlemslister sendes hovedstyret hver måned.


§ 5: Tillitsvalgtes fremtreden

Det vil ikke være akseptabelt at noen med verv i partiet kommer med noen form for ekstremistiske ytringer basert på religion, legning eller sosial status. Hovedstyret har i slike tilfeller myndighet til direkte ekskludering.

Det påhviler Hovedstyret et ansvar om å legge til rette for felles strategi og aktiviteter overfor Fylkeslagene samt inspirere og gi støtte til sentrale og lokale saker.


§ 6: 2022

Det vil fra landsmøtet 2022 bli åpnet opp for innspill og evt. endringer i vedtekter og partiprogram samt valg av 50% av hovedstyremedlemmer. Fra samme tidspunkt vil Landsmøtet være partiets øverste organ.

Endringer i vedtekter kan bli foretatt når permanente styrer er opprettet.