PARTIPROGRAM

for Det Norske Folkeparti (DNF)1 Visjon

DNF skal være det Norske folks alternativ basert på kristne grunnverdier, partiet skal arbeide for å opprettholde og utvide Norske verdier der det å bevare Norge som ett fritt selvstendig, udelelig og uavhendelig rike skal være grunnsteinen. For DNF er den norske Grunnloven landets skjold og verge.

«DNFs visjon er at det Norske Folket skal ha en rett og styresmaktene en plikt til å legge til rette for at enhver borger av kongeriket Norge skal ha muligheten til å erverve seg innkomst og leve sitt liv i fred og fordragelighet der de selv måtte ønske å bo.»

Det skal være en rettferdig deling av landets goder. Landets innbyggere skal nyte fordeler av naturressursene som folket selv eier, og ingen skal straffes økonomisk ved bruk av disse.

Norge er etter 2 folkeavstemninger ikke medlem av EU og skal si opp EØS avtalen og Schengen samarbeidet, Norge skal basere sin fremtid på handelsavtaler.

Ved viktige politiske avgjørelser for landet, for et fylke eller en kommune skal det være bindende folkeavstemninger, dette gjelder alle inngrep som berører lokalbefolkningen, spesielt for vindmølleparker og andre anleggstyper som utgjør enorme inngrep i Norsk natur. Folk på berørte steder skal ha en stemme som blir tatt på alvor.

Berørte kommuner skal i slike tilfeller ha Vetorett.


Til toppen ^


2 Helse og Pensjon

Norges helsevesen skal være gratis for landets innbyggere og primært drives av det offentlige, dette er helt nødvendig for ikke å skape et samfunn der private interesser/aktører skal berike seg på Nordmenns helse.

DNF skal arbeide for at Pensjonister skal ha rett til å leve en verdig alderdom og som et minimum opprettholde samme kjøpekraft som andre i samfunnet. Underdekningen av pensjonistenes årlige lønnsøkning som er praksis i dag skal opphøre og underdekningen fra tidligere år skal tilbakebetales med rente, pensjonister skal på lik linje med andre ha forhandlingsrett.

Samordning av pensjon mellom ektefeller må bortfalle da dette er en urettferdig ordning. Hver enkelt person opparbeider seg egne pensjonsrettigheter og skal selvsagt ha rett til å få disse utbetalt på selvstendig grunnlag.


Til toppen ^


3 Familie

Det skal legges til rette for at barnefamilier skal kunne ha råd til å være med i samfunnets aktiviteter uten omsyn til sosial status. Ingen barn skal vokse opp i et hjem i fattigdom.


Til toppen ^


4 Ungdom og Utdanning

Det skal satses på ungdom som faller utenfor systemet, vi har pr 2019 ca.
75 000 ungdommer som «ikke eksisterer» i systemet. Myndighetene har et spesielt ansvar for at disse skal komme seg ut i arbeidslivet. Man ser også at det blant ungdom under utdannelse er en stor andel som faller i fra, så her har myndighetene feilet stort og vi må tilbake til at ungdom som ønsker skal få prøve seg i arbeidslivet for der etter å finne sin vei til utdanning.

DNF skal arbeide for at Ungdom skal løftes frem uten å være nødt til først å starte på en utdannelse som kanskje aldri vil bli brukt.

Utdanning er en rett alle har, og det bør være muligheter for å gi studielån til en fast lav rente og eventuelt ettergi deler av studielånet ved fullført utdanning. Slik slipper unge å måtte låne langt mer i en etableringsfase og starten på arbeidslivet enn fornuften tilsier.


Til toppen ^


5 Media og Kultur

DNF er motstander av statsstøtte til media bedrifter, videre skal reklameinnslag på TV kanaler reduseres, FM nettet skal åpnes igjen da DAB viser seg ikke å være en pålitelig kilde til info for hele landet. Det skal være en edruelig tildeling av støtte til kulturelle formål.


Til toppen ^


6 Næring

DNF mener at Norges fornybare vannressurser er landets innbyggere sin eiendom og skal benyttes til fordel for det Norske folket og ikke for private selskap, fond, investorer eller notering på børs. DNF skal være folkets talerør for at el. utgifter til lys og varme ikke skal beskattes utover prinsippet om selvkost. Andre offentlige avgifter skal reduseres til et minimum og skal dekkes inn ved hjelp av kutt i overføringer til utlandet. Vannkraften skal være Norske husholdninger og Næringslivs nødvendighetsgode.

Naturressursene er folkets eiendom og skal forvaltes til fordel for det Norske folk og industri.

For å opprette bosetningen i distriktene skal det legges til rette for videreforedling av de råvarer som finnes som eksempelvis fisk, kjøtt og andre dyrkbare produkter. DNF vil utvikle et program med økonomisk samvirkeorganisering og småskalabedrifter med sikte på lokal innovasjon. Samfunnet må legge til rette for lokal samvirkeorganisering og for nyskapende entreprenører ved oppstart av lokale bedrifter – enten ved skattefritak og/eller økonomisk støtte, samt en positiv velvilje fra offentlige organer.

DNF skal arbeide for å påskjønne initiativ og ikke motarbeide det, verdiene skal ligge igjen der de skapes og ikke i omsetningsledd.

Statlig bruk av konsulenttjenester skal kuttes til et minimum.

Innenfor Norske grenser skal det i maritim så vel som landbasert næring primært ansettes norske innbyggere, arbeidstakere skal hovedsakelig ansettes direkte og ikke gjennom vikarbyråer. Ansatte skal selvsagt ha Norske lønns og arbeidsvilkår.

Farledsbevis langs Norskekysten skal av sikkerhets hensyn kun utstedes til Norske innbyggere.

Fiske, her skal det være mulig for kystens befolkning og få tillatelser til å drive fiske med båter og kvoter de selv ønsker å søke tillatelser for, leverings plikten for større båter må igjen innføres for å bygge opp nedleggingstruede samfunn.

DNF skal arbeide for at Norge som et minimum skal være selvforsynt med mat og det skal legges til rette for at landbrukets premisser blir tatt på alvor. Politikernes jobb er å legge til rette i stedet for å legge hindringer.

Nødvendigheten av å importere matvarer i konkurranse med egen produksjon skal gjennomgås og justeres.

Vannkraften vår skal brukes som et fortrinn i all Norsk produksjon av varer.


Til toppen ^


7 Skatt og Avgift

DNF vil arbeide for å få en mer rettferdig skattepolitikk der vi vil se på en prosentsats basert på inntekt som en mulig løsning, det vil da ikke være nødvendig med fradragsposter. For å redusere antall ansatte i skatteetaten er tiden inne for å kutte skatt på trygd og pensjon, det er ingen logikk i at det skal sitte unødig mange offentlig ansatte og kontrollere skatten til trygdede og pensjonister.

Pris på salg av strøm fra våre felles vannressurser skal ikke være et skatteobjekt eller utbyttemaskin for private investorer, avgifter på strømregningen skal for Norske husholdninger reduseres kraftig.

Det skal arbeides for en fast strømpris for primærbolig i størrelsesorden 50 øre Kwh inkludert alle avgifter. Gjerne en maksimumsgrense for forbruk inntil 30 000 Kwh pr år.

Primærbolig skal ikke være et skatteobjekt da det er en menneskerett og ha et sted å bo. Eiendomsskatt og andre avgifter/gebyrer tilknyttet primærbolig forbys for all fremtid.

Bruk av bompenger er en for mange urettferdig løsning da det i mange tilfeller betales inn til formål bare et fåtall kan benytte seg av og skal avvikles. Veiprising er ikke et alternativ da man ved et slikt system betaler for å kjøre på allerede nedbetalte veier og broer.

Offentlige avgifter er en skjult skatteinntekt som rammer urettferdig, de med høy inntekt har lite eller ingen problemer, men lavtlønnede kan måtte gi avkall på et anstendig hverdagsliv og er ikke et samfunn verdig.

Formueskatt samt skatt på arv skal avvikles i sin helhet.


Til toppen ^


8 Miljø og Klima

DNF skal aktivt arbeide for å fjerne produkter som skader miljø og klima, DNF vil kreve at de som forurenser også skal være forpliktet til å rydde opp.

For å redusere utslipp som negativt påvirker miljø og klima skal det ikke benyttes tvangsmidler som høye avgifter, fordi dette er en skatt som treffer usosialt og går ut over alle med lav inntekt.

Klimaendringer og eventuelle følger av disse forårsaket av naturgitte og menneskeskapte forhold må rettes opp i ved bruk av godt gjennomtenkte og fornuftige tiltak.

Kvikksølvubåten ved Fedje skal opp, alternativt bare kvikksølvet, ikke tildekkes med fare for fremtidig lekkasje for våre etterkommere. Dette er ikke et lokalt problem, da lekkasje berører hele kystlinjen.


Til toppen ^


9 Samferdsel

DNF skal arbeide aktivt for at myndighetene skal forplikte seg til fortrinnsvis å sikre eksisterende veinett slik at landets innbyggere kan ferdes trygt fremfor å igangsette nye kostnadskrevende og lite relevante vei og broprosjekter. Det skal satses på utbedringer i distriktene fremfor i de såkalte sentrale strøk, Follobanen som sparer reisende fra Ski til Oslo for 12 minutter synes å være viktigere enn at innbyggere i resten av landet skal føle seg trygg langs norske veier. Dette er ikke akseptabelt.

Pensjonister skal kjøre gratis på tog og andre offentlige kommunikasjonsmidler for å avhjelpe sosial isolasjon.


Til toppen ^


10 Offentlige tjenester

Pleie og omsorg skal primært utføres av det offentlige, det er ingen logisk grunn for at dette skal kunne utføres rimeligere av private enn av det offentlige, hvis så er tilfelle må en kraftig omlegging av det offentlige systemet prioriteres.

Sentralisering av offentlige tilbud skal reverseres og landets innbyggere skal selv kunne velge mellom bl.a. post i fysisk brevform eller digitalt noe som er spesielt viktig for eldre.


Til toppen ^


11 Forsvar

DNF mener at det må gjøres en oppdatering av hva Norge egentlig trenger av forsvar da eventuelle trusler er av et helt annet kaliber i dag en det tidligere har vært. Refererer til den teknologi som kan benyttes i dag i motsetning til tidligere.


Til toppen ^


12 Bistand

Det skal utføres en kritisk bistandspolitikk der bl.a. konsulentbruken med konsulenter som genererer millionoverskudd basert på bistand skal opphøre og statlig ansatte skal utføre alle oppgavene. I stedet for faste bistandsutbetalinger skal det opprettes fond for bruk i kriser og flyktninger skal primært hjelpes i eget land og skal ytes til prosjekter som styrker et lokalsamfunns hjelp til selvhjelp som den fattigste del av befolkningen nyter godt av.


Til toppen ^


13 Innvandring

DNF vil opprettholde en restriktiv innvandringspolitikk der det ved familiegjenforening ikke skal legges den norske staten til byrde. Innvandrere som får opphold skal på ingen måte nyte fordeler ut over det Norges innbyggere ellers har eller får.


Til toppen ^


14 Kriminalpolitikk

DNF ønsker å gjeninnføre grensekontroll da åpne grenser også fører til fri flyt også av kriminelle. For å redusere kriminaliteten må det være mulig for landets borgere å få nærhet til det politiet som skal beskytte dem. Sentralisering av politi må revurderes. Ved kriminalitet utført av innbyggere fra andre land skal disse i størst mulig grad utvises fremfor å bli en økonomisk byrde for Norge.


Til toppen ^


15 Kommune og Fylke

Dersom kommuner og fylker ser det som hensiktsmessig å samarbeide i størst mulig grad med tanke på å holde kostnader så lave som mulig, skal slike samarbeidstiltak ikke pålegge innbyggerne avgifter eller gebyrer som en form for ekstrainntekter. Gebyrer og avgifter skal kun brukes etter prinsippet om selvkost.

Ansatte i stat, fylke og kommune må være seg bevisst at de er der for folket og ikke omvendt. Det er en vanlig oppfatning at mange føler de møter veggen når de tar kontakt med et offentlig kontor og slik skal det ikke være. Folket skal møtes med vennlighet og respekt.

I alle saker som berører en kommune, fylke og dennes innbyggere skal den respektive kommune/fylke ha vetorett ovenfor overordnede myndigheter.


Til toppen ^


16 Folkestyre

DNF skal aktivt arbeide for at det skal bli et krav om minimum 5 år i yrkesaktivt arbeide for å sitte som stortingsrepresentant, maksimumstiden for å sitte på Stortinget skal også være 12 år (fortrinnsvis 8 år). Det kan ikke bli slik at en person sitter på Stortinget hele livet.

DNF vil fremme forslag i Stortinget om at praksisen med såkalt «simpelt flertall» når det skal voteres skal opphøre. Det er ikke demokratisk at det slik som ved avstemming i Acer saken kun var 96 av Stortingets 169 representanter til stede i Stortingssalen til å avgjøre en sak som berører den Norske Grunnloven.

DNF sier JA til Kontanter.

For at Norge skal fremstå som et folkestyre skal DNF arbeide for at det innføres bindende folkeavstemninger i alle for Norge viktige saker.


Til toppen ^